Regulamin Partneo

opublikowany 26.06.2015

Właściciel – Market Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław; posiadający numer NIP: 8971809501.

Serwis – dostępne pod adresem http://system.partneo.pl rozwiązania informatyczne o charakterze aplikacji internetowej, udostępniane użytkownikom w modelu SaaS (Software as a Service) oraz strona produktowa dostępna pod adresem http://www.partneo.pl

Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w Serwisie, które umożliwia jej zakładanie i prowadzenie własnych programów partnerskich.

Partner – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamierza na należącej do niej domenie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób rekomendować produkty bądź usługi Reklamodawcy, który zaprosił ją do swojego programu.

Regulamin – niniejszy dokument.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Twórcą i właścicielem Partneo jest Market Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław, posiadający numer NIP: 8971809501 (dalej Właściciel).

2. Aplikacja Partneo służy do samodzielnego zakładania i zarządzania programami partnerskimi. Umożliwia gromadzenie danych partnerów, generowanie dla nich linków indywidualnych linków partnerskich oraz definiowanie i śledzenie wykonywanych akcji na stronie docelowej (należącej do Reklamodawcy).

3. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich użytkownicy serwisu mogą korzystać z płatnych usług oferowanych przez Serwis.

§2
PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu serwisu, wynikających z winy Właściciela Serwisu, udostępni on rozwiązania techniczne, które pozwolą wydłużyć okres korzystania przez użytkownika z udostępnionych mu rozwiązań technicznych, o czas wystąpienia awarii.

3. Serwis chroni dane użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Prywatności umieszczonej w witrynie pod adresem www.Partneo.pl, w zakładce Polityka Prywatności, z której zapisami na równi z postanowieniami niniejszego Regulaminu, każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się oraz zaakceptować zanim skorzysta z usług świadczonych przez Serwis.

4. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez użytkownika serwisu uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta użytkownik serwisu i obciążają go osobiście.

§3
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE ORAZ POSTANOWIENIA ZWIĄZANE

1. Rejestracja jest procesem niezbędnym dla korzystania z płatnych usług serwisu. Dokonanie rejestracji stanowi zawarcie umowy użytkownika z Właścicielem.

2. Rejestracja w serwisie wymaga podania przez użytkownika adresu e-mail, ustalenia
własnego loginu i hasła dostępu oraz zdeklarowania się jako firma bądź osoba fizyczna.

3. Zakończenie rejestracji wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, otrzymany na podany adres e-mail.

4. Użytkownik może mieć tylko jedno konto zarejestrowane w serwisie. Raz użyty adres e-mail nie może być użyty powtórnie podczas rejestracji innego użytkownika serwisu. Należy zauważyć, że na jednym koncie użytkownik może być zarazem Reklamodawcą jak i Partnerem, przełączając się pomiędzy panelami.

5. Proces rejestracji wymaga podania przez użytkownika serwisu prawdziwych danych.

6. Wraz z rejestracją użytkownik potwierdza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu i towarzyszącej mu Polityki Ochrony Prywatności.

7. Zarejestrowany użytkownik w każdym czasie może usunąć własny profil z serwisu zgłaszając żądanie usunięcia na info@partneo.pl.

8. Usunięcie profilu użytkownika z serwisu jest jednoznaczne z wypowiedzeniem akceptacji przez niego niniejszego Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności oraz powoduje bezpowrotne usunięcie zamieszczonych przez tego użytkownika treści.

9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia profilu zarejestrowanego użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności serwisu lub prawa osób trzecich, zamieszcza nieprawdziwe dane, posługuje się danymi osób trzecich lub też narusza prawa tych osób, zamieszcza informacje sprzeczne z prawem lub wprowadzające w błąd, obraźliwe lub naruszające prawa właściciela serwisu a także, który propaguje w sieci Internet treści zakazane lub mogące naruszyć dobre imię właściciela serwisu.

10. Działanie o jakim mowa w pkt 9 może się obyć bez wcześniejszego informowania użytkownika o zamiarze usunięcia profilu z serwisu.

§4
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1. Użytkownicy Partneo podejmują działania na własną rękę i własny rachunek, co oznacza, że Właściciel nie pośredniczy w pozyskiwaniu partnerów do programów partnerskich zakładanych na platformie Partneo, ani w transakcjach przez tę platformę monitorowanych. Dlatego właściciel nie gwarantuje uzyskania przez użytkownika pożądanych przez niego efektów prowadzonych kampanii partnerskich.

2. Właściciel nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych zarejestrowanych użytkowników i zgromadzonych przez nich partnerów. Właściciel poczynił wszelkie starania, aby należycie zabezpieczyć dostęp do powyższych danych, więc nie odpowiada za skutki ataków, włamań i innych działań osób niepowołanych, w tym zwłaszcza za działania osób, którym Użytkownicy udostępnili swoje dane logowania.

3. Właściciel nie odpowiada za uczciwość Użytkowników ani Partnerów dodanych przez nich do ich programów. Partneo jest jedynie narzędziem, które ma umożliwić im ułatwienie wzajemnych relacji, przekazywanie materiałów reklamowych oraz naliczanie należnych prowizji.

4. Do użytkowników należy zawiązanie (jeżeli wymagane) niezbędnych umów o współpracy z ich Partnerami.

5. Serwis nie zwraca wniesionych opłat w przypadku usunięcia konta użytkownika z powodu naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu i towarzyszącej mu Polityki Ochrony Prywatności.

6. Korzystanie z serwisu w imieniu przedsiębiorcy może nastąpić jedynie przez osobę umocowaną do tego korporacyjnie lub pracownika z nim związanego.

7. Rejestrując się użytkownicy wyrażają jednocześnie zgodę na otrzymywanie drogą e-mail lub inną wskazaną informacji o usługach związanych z funkcjonowaniem serwisu, zmianach w serwisie, informacji typu newsletter oraz innych, o charakterze promocyjnym lub oferty handlowej związanej z funkcjonowaniem serwisu.

8. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości o jakich mowa w pkt 7 z zastrzeżeniem, że w przypadku takiego działania zobowiązany jest on do przestrzegania obowiązujących w serwisie Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności w udostępnionej w serwisie treści w dniu, w którym korzysta z serwisu.

9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych użytkowników serwisu.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu spowodowane awariami technicznymi niezależnymi od właściciela serwisu, a także spowodowane przerwami konserwacyjnymi, o których poinformował użytkownika.

11. Odsprzedaż, kopiowanie lub powielanie jakiejlkolwiek części Serwisu (za wyłączeniem kopiowania kodów przeznaczonych do integracji strony Reklamodawcy z Serwisem [w tym dokumentacji API] oraz szablonu formularza zapisu do programu partnerskiego) bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela jest niedopuszczalne.

§5
KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Korzystanie z usług Serwisu jako Reklamodawca jest płatne. Partnerzy, nieprowadzący za pomocą Serwisu żadnego programu partnerskiego – są zwolnieni z opłaty za korzystanie z konta.

2. System informatyczny dostępny dla użytkowników serwisu działającego pod adresem
system.partneo.pl pozwala na zbudowanie bazy Partnerów, przekazywanie im materiałów reklamowych i linków partnerskich, zliczanie ilości akcji dokonanych na stronie Reklamodawcy przez poleconych użytkowników oraz śledzenie statystyk Partnerów i naliczanie należnych im prowizji.

3. Aby system naliczał statystyki poprawnie – Reklamodawca zobowiązany jest zintegrować go ze stroną docelową kampanii, dla której prowadził będzie działania partnerskie. Integracji dokonać może samodzielnie za pomocą dostępnych na jego koncie kodów JavaScript lub dokumentacji API (jeżeli posiada konto Standard lub wyższe) albo zwrócić się o pomoc do Właściela pisząc na info@partneo.pl, a ten bezpłatnie wspomoże go w podpięciu kodów JS lub zaoferuje płatną usługę integracji poprzez API (pomoc Właściciela dotyczy tylko użytkowników posiadających konto Standard lub wyższe).

4. Właściciel udostępnia bezpłatne materiały pomagające w integracji systemu ze stroną Reklamodawcy oraz założeniu programu partnerskiego w Partneo. Materiały te znaleźć można w aplikacji w dziale „Pomoc”.

5. Zdarzenie zarejestrowane przez system Partneo na zintegrowanej przez Reklamodawcę stronie pojawi się w statystykach najpóźniej minutę po jego wystąpieniu. Jeżeli tak się nie dzieje – kod akcji nie został wpięty prawidłowo lub nastąpiła awaria po którejś stronie.

6. Koszt oraz zakres udostępnionych funkcjonalności udostępniany jest użytkownikom w Serwisie pod adresem www.partneo.pl w zakładce „Cennik”.

7. Wszelkie płatności związane z korzystaniem z płatnych funkcji serwisu widoczne są dla użytkowników serwisu przed ich poniesieniem, a dokonywane powinny być:
- przelewem bankowym na rachunek bankowy właściciela nr 84 1940 1076 3148 5173 0000 0000
- poprzez płatności elektroniczne PayU (linki dostępne są w aplikacji w dziale „Opłać konto”)

8. Pomimo niewniesienia opłaty – konto użytkownika funkcjonuje dalej, jedynie zablokowana jest możliwość korzystania z panelu właściciela programu partnerskiego (tj. nadal można korzystać z Serwisu jako Partner).

9. Właściciel wystawia faktury VAT za każdą wniesioną płatność i przesyła ją drogą elektroniczną na e-mail podany przy rejestracji. Warunkiem otrzymania faktury jest prawidłowe uzupełnienie niezbędnych danych w profilu.

10. Użytkownik może wnioskować o zmianę adresata lub sposobu przesyłania faktur, zwracając się do Właściciela drogą pisemną listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres info@partneo.pl

§6
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać do właściciela serwisu droga pisemną w formie listu poleconego lub pocztą elektroniczną na adres info@partneo.pl

2. Reklamacją mogą być objęte wszelkie usługi świadczone w serwisie.

3. Termin zgłoszenia reklamacji upływa z końcem 15 dni od dnia zakończenia publikacji jakiej dotyczy lub usługi jaką świadczy serwis zgodnie z jego przedmiotem działania.

4. Reklamacje należy składać o treści zawierającej minimum:
- treść opisującą przedmiot reklamacji;
- żądanie związane z reklamacją;
- dokładne dane z podaniem imienia i nazwiska składającego zgłoszenie reklamacyjne oraz wskazanie podmiotu jaki reprezentuje (jeżeli dotyczy);
- adres e-mail użytkownika serwisu zgłaszającego żądanie reklamacyjne (jeżeli dotyczy)

5. Właściciel serwisu rozpozna reklamację w terminie 10 dni od jej zgłoszenia, a jeżeli zgłoszenie wymaga uzupełnienia informacji lub danych zawartych w jej zgłoszeniu, 10 dni od otrzymania kompletnych potwierdzonych danych.

6. W przypadku gdy użytkownik Serwisu reklamuje usługę na podstawie której wydana mu została faktura, paragon lub inny równoważny dokument sprzedaży, użytkownik serwisu zobowiązany jest dołączyć oryginał otrzymanego dokumentu lub w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, skan dokumentu potwierdzony za zgodność z oryginałem podpisem osoby wskazanej na dokumencie sprzedaży lub osoby reprezentującej odbiorcę dokumentu.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik serwisu oraz właściciel mogą rozwiązać zawartą umowę opisaną w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.

2. Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron z dokonania wzajemnych rozliczeń. Właściciel serwisu nie zwraca różnicy wynikającej z rozwiązania umowy przed końcem opłaconego okresu rozliczeniowego, jeżeli rozwiązania umowy dokonał użytkownik serwisu lub Właściciel z winy użytkownika.

3. Rozwiązanie umowy następuje przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron, przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail użytkownika podany w procesie rejestracji (rozwiązanie umowy przez właściciela serwisu) lub formularz kontaktowy serwisu (rozwiązanie umowy przez użytkownika).

4. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem wszystkich danych użytkownika z serwisu.

5. Prawem, w oparciu o które działa serwis, jest prawo obowiązujące w Polsce.

6. O zmianie Regulaminu lub treści Polityki Ochrony Prywatności użytkownicy serwisu, którzy skorzystali z usług świadczonych przez serwis przed dniem wprowadzenia zmiany, zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w rejestracji adres e-mail.

7. Właściciel serwisu na życzenie udostępnia treść obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności Serwisu, wysyłając na wskazany adres e-mail żądany dokument lub przekazując go zainteresowanemu w innej uzgodnionej formie.

8. W sprawach nieuregulowanych, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów kodeksu cywilnego.

9. W sprawie sporów sądowych sądem właściwym jest sąd, według właściwości obowiązującej w Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 7 dniach od ich opublikowania.